Вячеслав Гайзер Пожöгын да Помöсдiнын

[ A+ ] /[ A- ]

Сентябр 18 лунö районö волiс республикаса юралысь В.М.Гайзер. Госсöветса депутат И.В.Медведевкöд, районса юралысь Д.А.Шатохинкöд да мукöд кывкутана йöзкöд медводз ветлiс Пожöгö. Сэнi воссис вужвыйöн дзоньталöм больнича. Уджъяссö нуöдiсны дзоньвидзалун юкöн бурмöдан программа серти, сьöмсö, матö куим миллион шайт, вичмöдiсны ФОМС да районса бюджет. Больничаын уджалысьяслы да висьысьяслы öнi, майбыр, нимкодь пырны ортсысянь и пытшкöссянь выльмöдöм, шоныд, кыпыд керкаö. Танi эм верстьöясöс, челядьöс, аньясöс примитан жыръяс, уколасянiн да с.в. Содтöд лоас анализъяс босьтанiн. Висьысьясöс кутас бурдöдны öтувъя практикаа врач. Во помöдз татчö воас содтöд медоборудование. Больничаöд кытшовтiгöн Кулöмдiнса шöр больничаысь главнöй врач И.В.Книгницкая юалiс В.М.Гайзерлысь, оз-ö позь дзоньвидзалун видзан выль программасö веськöдны и мукöд туйвизьяс вылö: шуам, сиктса бурдöдчанiнъясöс санитарнöй транспортöн могмöдöм (Пожöгын сiйö колö быть) да фельдшерско-акушерскöй пунктъяс вужвыйöн дзоньталöм либö выльöс кыпöдöм вылö. Республикаса юралысь корис уджавны та вылын дзоньвидзалун министерствоöс, медым матысса кадö вичмöдны Пожöгса амбулаториялы «тэрыб» отсöг сетан машина. Фельдшерско-акушерскöй пунктъяс кузя пасйис, мый бöр «ловзьöдасны» найöс кыпöдöм, локтан во кежлö нин республикаын урчитöма вöчны матö 10-12 татшöм бурдöдчанiн. Районса юралысь Д.А.Шатохин таöдз сетлiс нин куим ФАП кыпöдöм вылö корöм.
В.М.Гайзер волiс лыжи базаö, кодöс вöчöны июньсянь. Районса бюджетысь та вылö вичмöдiсны 700 сюрс шайт. Уджъяссö бергöдöны медсясö сиктса олысьяс, том йöз, кодъяс ёртасьöны спорткöд. Республикаса юралысь ошкис налысь водзмöстчöмсö да пасйис: йöзыд кö оз дышöдчыны, быд мöвпыштöмтор пöртасны олöмö. Базаын, дерт, пытшкöс и ортсы уджыс уна на, но век жö урчитiсны восьтны октябр шöрын. Орччöн нюжöдасны лыжиöн ислалан югзьöдöм трасса. Вячеслав Михайлович кöсйысис отсавны спортинвентарöн да мебельöн.
В.М.Гайзер пыралiс и тирö, кодi меститчö садлöн пöдвалын, сёрнитiс том спортсменъяскöд.
Район бöръя кадö нималö лыйсьöм кузя республикаса да Россияса ордйысьöмъясын. Районса администрация отсалö, мыйöн вермö. Но вöлi, эськö, нöшта бур, районын кö кыпöдiсны том спортсменъяслы школа-интернат, кöнi позис сöвмöдны медся буръясöс, быдтыны найöс нималана спортсменъясöдз. Но та вылö колö зэв уна сьöм. В.Гайзер кöсйысис сёрнитлыны ыджыд бизнес нуöдысьяскöд, медым отсыштасны найö.
Сэсся культура керкаын аддзысьлiс Пожöгса олысьяскöд, вочавидзис налöн юалöмъяс вылö. Йöз кöсйисны тöдны, кор Пожöгын кыпöдасны выль школа, Пожöгдiнын выль ФАП, кор вöчасны Кырныша дорысь пос, дзоньталасны туйяс. Юасисны сiдзжö школаясысь 5-10 классъясын велöдчысьясöс дон босьттöг вердöм, видз-му овмöс прöдукция вузалöмысь субсидияяс вичмöдöм, крестьянин овмöсъяслы отсöг сетöм кузя. Шахсиктса олысьяс элясисны, мый некытысь босьтны юан ва, сиктас сöмын öти струба, кодi гожöмын косьмö. Норасисны гортсянь курыдторйöн гусьöн вузасьысьяс вылö. Республикаса юралысь тöдчöдiс, мый быд юалöм босьтасны тöд вылö. Верманаяссö видлаласны места вылын либö районын, мукöдсö — республикаса тшупöдын.
Помöсдiнын республикаса юралысь кыпыда восьтiс вужвыйöн дзоньталöм больнича, кодлöн улыс судтаын ― поликлиника, мöд судтаын ― челядьöс бурдöданiн. В.Гайзер пасйис, мый танi зэв бура тыдалö, кутшöм бура сяммöмаöсь видзны торйöдöм сьöм. Дзоньвидзалун юкöн бурмöдан программа серти вöлi торйöдöма 3,5 миллион шайт, 343 сюрс шайт — «Социальнöй юкöнын муниципальнöй учреждениеяс кыпöдöм да дзоньталöм» серти, 200 сюрс ― энергия видзтан программа серти, 250 сюрс шайт вичмис районса бюджетысь выль оборудование ньöбöм вылö. Кыв шутöг, Помöсдiн вожын олысьяслы тайö ыджыд козин, öд татчö волö бурдöдчыны матö 6 сюрс морт.
Помöсдiнын жö В.Гайзер аддзысьлiс сиктса юралыськöд. Сöвещание вылын районса юралысь Д.А.Шатохин да «Комиэнергоса» директор, Госсöветса депутат И.В.Медведев кырымалiсны социальнöй ёртасьöм кузя сёрнитчöм.
В.Гайзер медводз пасйис, мый талун, Кулöмдiн районö волiгöн, сiйö аддзис водзмöстчöмлысь зэв бур пример. Пожöгын кыпöдöм лыжи база петкöдлiс, мый йöз кö асьныс кöсйöны мыйкö вöчны, кöть кутшöм бала позьö пöртны олöмö. Дерт, республика отсалö тайöс вöчны, но медводз отсöг вичмö и кутас вичмыны налы, кодъяс медводз асьныс водзмöстчöны да мыйкö вöчöны, а оз пукавны кикирудз.
Чукöртчылöм вылын сиктса юралысьяс сёрнитiсны медся майшöдланаторъяс йылысь, юксисны асланыс бур опытöн. Сiдз, Вöльдiнса юралысь И.Андриевская висьталiс, мый ылiджык сиктъясын йöз асьныс котыртчöны да сöстöммöдöны-мичмöдöны оланiнъяс, унатор вöчöны асьныс, а оз виччысьны, мый кодкö локтас да вöчас.
Дерт, медся ыджыд майшöг районлöн ― тайö туйяс. Республика пасьта нин нималö Кырныша-Помöсдiн туй кост, кодöс быттьö бомбитöмаöсь. Таво эськö и торйöдiсны дзоньталöм вылö сьöм, да оз сюр вöчысьыс: оз вöчны матынсö колана мында асфальт. Нöшта ыджыд майшöг юсайса сиктъяслöн ― понтона вуджанiнъяс. Абу весиг ачыс понтонъясыс, а сы вылö налы аппарельяс. Ёна зэрласьöм бöрын посъяс кыптiсны, сэтчö каянiнъяс босьтö ва, машинаöн вуджны он вермы.
В.Гайзер пасйис, мый республикалöн туй юкöнын чукöрмис зэв уна мытшöд, кодöс öти здукöн венны он вермы. Эм сьöм ― некодлы уджавны, оз тырмыны производственнöй вынъяс. Сы серти, мукöдлаын бурджык выльысь туйсö вöчны, сы вöсна мый вужвыйöн дзоньталöмыс сувтö сöмын муртса донтöмджык. Локтан воын районлы туйяс дзоньталöм вылö сетасны 500 миллион шайт, кыпöдасны асфальт вöчан кык завод. Тайö сетас позянлун дзоньтавны туйяс, тшöтш и Помöсдiнын.
Вöр овмöсын уджалысьяслöн медыджыд майшöг, мый оз тырмы вöр фонд, зэв ыджыд юкöн сетöма арендаö «Центровудкомлы». В.Гайзер висьталiс, мый тайö котырсö киритöма республикалöн тöдчана инвестицияа балаясысь, сiдзкö, сылысь вöр фонд босьтасны да кутасны юклыны. И зэв буртор районлöн, мый районын вöрын уджалысьяс öтувтчисны «Усть-Куломский лес» котырö. Налы лоö кокниджык босьтны вöр фонд аукционъяс пыр.
Кыптiс юалöм, мый позьö вöчны, мыдым кыскыны том специалистъясöс видз-му овмöсö. Том бурдöдысьяслы да велöдысьяслы сетöны сiдз шусяна «подъёмнöй», а видз-му овмöсö уджавны локтысьяслы оз чукты нинöм. В.Гайзер пасйис, мый томъясöс позьö кыскыны оз сöмын сьöмöн. Шуам, отсавны кыпöдны керка. Кор сiйö лоö джынвыйö дась, отсавны пырöдчыны республикаса программаö, код серти керка помалöм вылö сетсьö вель уна сьöм. Тайöс позьö вöчны и видз-му овмöс министерство пыр.
Районлы нöшта öти зэв колана стрöйба ― юрсиктын выль поликлиника. В.Гайзер вöзйис öнiсянь нин дасьтыны колана документъяс. Районса да больничаöн веськöдлысьяслöн мог ― гижны шыöдчöм, дорйыны республика тшупöдын, вöчны став верманасö, мед выль поликлиника кыпöдöм пырис торъя программаö.
Чукöртчылöм помын республикаса юралысь аттьöалiс ставнысö бур уджысь, пасйис, мый бура тöдчö районлöн водзö сöвмöм, и эскö, мый тайö уджыс оз джöмды.
Галина Нестерова,
Лидия Липина.
Снимокъяс вылын: Пожöгса тирын В.Гайзер аддзысьлiс том лыйсьысьяскöд; Д.А.Шатохин да И.В.Медведев кырымалiсны социальнöй ёртасьöм кузя сёрнитчöм.

Комментарии:

Добавить комментарий

Свежий выпуск: 2 февраля

Осторожно — мошенники!