Нимöдiсны и Мария Вячеславовнаöс 

Октябр 18-öд лунö видз-му овмöс министерство нимöдiс медся бур уджалысьясöс, кодъясöс таво пасйисны почёт пöв вылö. На лыдын районын медся ыджыд «Помöсдiн» кооперативлöн Помöсдiнса юкöнöн веськöдлысь Мария Вячеславовна Уляшева, кодi видз-му овмöсын 28 во нин. Бригадиравлiс Бадьёльйывса юкöнын. Сiйöс сиптöм бöрын 2016-öд вося ноябрын вуджис Помöсдiнса юкöнö. Талун сэнi 100 мöс да сы мында жö кукань. Котырын куим лысьтысьысь да найöс öти вежысь. Куим скöтник, öти сантехник, йöв оборудование бöрся видзöдысь да кывкутысь оператор, слесар. 
Мария Вячеславовна котыртö став уджсö — скöтлы кöрым пыртöм да разöдöм, содтöдъясöн бура вердöм, лысьтысьöм, куйöд петкöдöм, скöт карта пелька кутöм да с.в. Бергöдö и бумага удж. Котырлöн бура да кывкутöмöн веськöдлöм тöдчис мöсъяслöн йöв вылö. Танi медся бур лысьтысьысьяс, кодъяс вонас öти мöслысь лысьтiсны куим сюрс килограммысь унджык йöв да содтысьöны воысь-во. Унджык йöв, унджык вöлöга — сiдзкö, кооператив босьтас унджык сьöм. 
Видз-му овмöс министерство пасйис Мария Вячеславовнаöс почёт грамотаöн. Кооперативлöн правление шыöдчис, мед уна во бура уджалысьöс почёт грамотаöн пасйисны Россия Федерацияса видз-му овмöс министерствосянь. 
Анастасия ЯРОВА, 
видз-му овмöс юкöнса начальник. 
Читать далее


Шуда семья

Николай Владимирович Зезегов пасйис 70 арöс — олöмын вель нин ыджыд тшупöд. Кыдзи ачыс шуис: танi чужи, танi ола, танi йöзыслы кола. 
Ручын чужлöм да быдмöм зон армияö ветлöм бöрын велöдчис трактористö, уджыштiс специальносьт серти. А сэсся совхоз мöдöдiс велöдчыны кузнечö. И со став уджыс, 40 во, öтилаын, «Ручевскöй» совхозын. Сэки совхозса директорöн вöлi В.В.Есев, сiйö вичмöдiс Николай Владимировичлы бур уджсьыс козин, сетiсны кузнечлысь 4-öд разряд. Тöв и гожöм, тулыс и ар кузнечаын кылiс мöлöт шы: сы мында техникатö колiс öд дзоньтавны, да и сиктсаясöс отсöгтöг он коль. Николай Владимирович некодлысь корöм эз бöрыньтлы. Ставыс быттьö ворсiс сылöн киясын — уджалiс сьöлöмсяньыс. Медводз вöлi бур трактористöн, сэсся кывкутöмöн уджалiс кузнечаын. 
Николай Владимировичлöн Анна Михайловна гöтырыс абу татчöс, Сыктывдiн районса. Юалi, кыдзи тöдмасисны. Гозъя кыкнанныс кутiсны нюмъявны. Миянöс пö тöдмöдiс Алексей вок, кодлöн Куниб сиктын вöлöма муса ныв. Сылöн Анна Михайловна нывъёртыс уджалiс вермытöмъяслöн сэтчöс интернатын. Зонлöн Кунибын гöститöм бöрын кык ныв воисны Ручö. Танi сэсся и тöдмасисны Анна да Николай. Но гозйöдчисны эз пыр. Олöмад тай быдторйыс овлö, но Анна Михайловна öнöдз видзö Николайлысь 1989-öд воын гижöм открытка: «Аня, ме локта март помын. Виччысь. Тырмас тэа-меалы йöйтавны. Окала. Коля». Сiйö жö воын Николай Елизавета Иосифовна мамыскöд мунiсны Кунибö коравны Аннаöс. Гозъя öтув олöны 29 во. Быдтiсны квайт челядьöс, сöмын тай öтка пиныс дженьыд нэма вöлöма. А вит ныв олöны асланыс семьяясöн, гажöдöны и квайт внук-внучка. 
Николай Владимирович гöтырыскöд лэптiсны керка-карта, век олiсны скöтöн, ас йöрöн. Кузиник тушаа, сёрнитö зэв лабутнöя, восьлалö тэрмасьтöг — татшöм и öнi на Николай Владимирович. Кузь нэм гозъялы, бур дзоньвидзалун и, кöть колис нин, а кыкнаннысö (Анна Михайловна пыр жö мырсис «Ручевскöй» совхозлöн порсь гидын) ыджыд праздникöн — видз-му овмöсын уджалысьяслöн лунöн. 
Екатерина УЛЬНЫРОВА. 
Руч. 
Зезеговъяс кудйысь босьтöм снимок вылын: ыджыд шуда семья (танi абу на ставныс).
Читать далее


Кад 

Сулала сберкасса öшинь дорö сизим морта öчередын. Дзик ме водзвылын кык нывбаба, öтикыс тöдчымöн арлыдаджык мöдсьыс. Сёрнитöны ассьыныс олöмсö, ошйысьöны висьöмъясöн, казьтывлöны воддза кадсö. И уна сёрни пöвстас друг томджыкыс и шуö нывъёртыслы: 
— Господьöй Енмöй, а кадыс сэтшöм öдйö мунö! Оз весиг мун, а котöртö-пызйö. Эг и тöдлы, кыдзи арыс коли, öнi на быттьö выльвоасим, тулыс нин мыччасьö, а сэнi и бара гожöм. Вот и лэбыштö кадыс. Кытчö бара и тэрмасьö? 
— Чöв, чöв донаöй! Некор тадзи эн шу, некодлы тайö эн висьтав, весиг вунöд мöвпавнысö. Кадыс кыдзи мунö, мед сiдзи и мунас. Сэтшöма кö нин пыкö тайö могыс пытшкöсад, гусьöникöн мöвпав ас кежсьыд, некодлы нинöм эн явит. Тайö сёрнинад аслыд туналан кутшöмкö висьöм, семьяыдлы кутшöмкö шог — вот сэки кадыд и сувтас тэнад олöмын. Войыс оз кут кольлыны, луныс оз кут помасьлыны, ку пиад он кут тöрны. Йöймыны пондан, сьöлöмыд потласьны босьтчас, синъясыд синвасьыс пыкталасны сулалан каднас. Сэки нинöм нин оз отсав. Ас вывтi томдырйи мунiс, сiйöн и висьтала тэныд. Сöмын вичкоын лэдзис дырöн… Эн дöзмы сёрнитö дугöдöмысь, вай мыйкö мöдтор йылысь бурджык варовитам… 
Кыкнанныс öтпырйö ланьтiсны. Сiдзи сэсся и сулалiсны орччöн лöня, кыв лэдзтöг, öта-мöд вылас видзöдтöг, кадысь-кадö сьöкыда ышлолалöмöн. 
А ме сöмын сьöлöмсянь аттьöалi Енмöс, мый сiйö меным индiс кад да места лоны тайö сёрни бердас… 
Читать далее


«Кока» шатин 

Ог элясьöм ради, а стöч вочакыв корсьöм могысь гижа тайö письмöсö. Кор жö сюрас туйпомыс ичöтик, но меным, сиктса мортлы, зэв колана воштöмторъяслöн? Кык тöлысь сайын нин шыöдчылi полициялöн районса юкöнö ас майшасянторъясöн, а доддьыс, кыдз шулöны, пыр на сэн. 
Тадзи кö уджалöны миян органъяс ичöтик мыжъяс восьтöм вылын, кыдзи сэсся эрдöдöны гырысьяссö? Сiйöн и паськалö странаын и казна ректöмыд, и коррупцияыд. Оз ло гораа мед шуöма, но ыджыд мыжыд öд ичöтторсянь пансьö. Августын нин посводзысь вошис заводын вöчöм нюжöдан шатин да вотчан комбайн. Мыжаыс ылöсас тöдса, но кодi нö кутас котравны татшöм тшаква вöсна? Волiсны РОВД-са кык уджалысь, юасисны быдторсö, весиг снимайтiсны керка пытшкöс. А тöлкыс? 
Мен, пенсионерыдлы, комбайныд да телескопсяма шатиныд пыр сюрасны. Но дойдö сiйö, мый омöля аддзысь мортлысь ныр увсьыс нуисны быдлунъя коланаторъяс. И бура тöдса йöз, суседъяс. Подулавны мыжсö эм мыйöн. Дерт, эм кö кöсйöм. Гашкö, сiдзи и лоö виччысьны, мый кодлыськö найö уйöдасны ыджыдджыктор да вöлисти полиция пуджас сосъяссö. 
Читать далее


Жителей Коми  приглашают принять участие в опросе о переходе на  цифровое качество

На общественном портале «Активный регион»» запущено анкетирование граждан о готовности к переходу на цифровое телевизионное вещание.

Ответить на вопросы анкеты можно перейдя по ссылке: https://signal.rkomi.ru/anketirovanie-grazhdan-o-gotovnosti-k-perehodu-na-cifrovoe-televizionnoe-veshchanie
Читать далее


Свежий выпуск: за 15 ноября