[ A+ ] /[ A- ]

ЙÖЗ ДОРÖ МЕДСЯ МАТЫС ВЛАСЬТ

Тавося октябр 14 лунö районса олысьяс коймöдысь бöръясны сиктса овмöдчöминъяслöн Сöветъясö депутатъясöс. Локтан бöрйысьöмъяслöн аслыспöлöслунъяс йылысь ми корим висьтавны районса территориальнöй бöрйысян комиссияöн веськöдлысь Галина Ивановна ХолоповаÖс.

Кольöм бöрйысьöмъяс дырйи сиктса овмöдчöминъяслöн Сöветъясö бöрйылìсны 180 депутатöс. Сэсянь колис нёль во, олöмыс вежсис. Кымын депутатöс бöръясны öнì?

— Кадыс та вылö эз тöдчы: овмöдчöминъяслöн Сöветъясö сìдзжö колö бöрйыны 180 депутатöс.

— Кымын лоö бöрйысян округ?

— Бöрйысьöмъяс нуöдöм могысь территориальнöй бöрйысян комиссия вöзйис вынсьöдны уна мандата 22 бöрйысян округ. Районса 22 овмöдчöминысь 20-ыслöн (быдöнлöн) территорияыс артмöдö уна мандата öти бöрйысян округ. «Кулöмдìн» овмöдчöминын вынсьöдöма уна мандата кык бöрйысян округ и быд округын 5 мандат.

— Кодì вермас вöзйыны асьсö сиктса овмöдчöминлöн Сöветса депутатö кандидатöн?

— Сиктса овмöдчöминлöн Сöветса депутатö кандидатöн вермас петкöдчыны Российскöй Федерацияса быд гражданин, кодлы эм нин 18 арöс. Но тайö правоыс абу налöн, кодъясöс судлöн кывкöртöд серти шуöма кывкутны вермытöмöн, либö судлöн кывкöртöд серти пукалö дзескыдìнын. Такöд тшöтш пасъя, мый федерациялöн закон вынсьöдìс депутатö кандидатъяслы кутшöмсюрö дзескöданторъяс, кодъяс йитчöмаöсь уджкöд да должносьткöд. Сìдз, петкöдчасны кö овмöдчöминлöн Сöветса депутатö кандидатöн контракт серти уджалысь, сиктса овмöдчöминлöн администрацияöн веськöдлысь либö администрацияса специалист, то бöрйысьöмъясын петкöдчан кад кежлö найöс мездöны ассьыныс могъяс олöмö пöртöмысь. Найö вайöны бöрйысян комиссияö мездöм йылысь индöдлысь копия кандидатö регистрируйтчöм бöрын вит лунысь оз сёрöнджык. Мöд ногыс найöс регистрируйтöм йылысь кывкöртöд бöрйысян комиссия бöрыньтас.

— Кулöмдìнын кындзи, сиктса юралысьяс лоöны и администрацияса веськöдлысьясöн, веськöдлöны и депутатъяслöн уджöн. Налы, кöсйöны кö лоны депутатö кандидатöн, колö-ö эновтлыны уджсö?

— Оз. Найö вермасны уджавны, пöртны олöмö на водзö сувтöдöм могъяс.

— Кор да кыдзи позьö петкöдчыны кандидатöн?

— Овмöдчöминъяслöн Сöветъясса депутатъясö кандидатъясöс шуöм заводитчас август 4 лунсянь да помасяс сентябр 3 лунö. Кандидатъясöс регистрируйтöм колö помавны сентябр 13-öд лунö. Депутатö кандидатъясöс вермасны индыны политическöй партия, бöрйысьысьяслöн котыр, а сìдзжö вермас шуны ачыс асьсö морт. Быд кандидат сетö документъяс ачыс. Кандидатлöн лоöны правояс да могъяс сы бöрын, кор воас территориальнöй бöрйысян комиссияö баллотируйтчыны кöсйысьöм йылысь сылöн гижöда шыöдчöм. Тайö шыöдчöмыскöд тшöтш кандидат сетö комиссиялы паспортлысь либö сìйöс вежысь документлысь, велöдчöм йылысь документлысь, шöр уджаланìн кузя документлысь копияяс, а сìдзжö депутаталöм йылысь (депутат кö) справка да, пырö кö кутшöмкö партияö, та йылысь гижöд. Эмбур, сьöм, пуктöм сьöм, дона бумагаяс йылысь юöръяс оз ковны, сы вöсна мый овмöдчöминъяслöн бöрйысян округъясын 5 сюрс бöрйысьысьысь этшаджык.

— Кодì примитö депутатö кандидатлысь документъяс?

— Документъяс примитас территориальнöй бöрйысян комиссия, кодì кутас содтöд пöртны олöмö 22 округса бöрйысян комиссияяслысь могъяс. Районлысь аслыспöлöслунсö, ыдждасö тöдвылö босьтöмöн, территориальнöй бöрйысян комиссия лöсьöдас график, код серти кутасны ветлöдлыны территориальнöй комиссияса членъяс сикт овмöдчöминъясö, медым сетны бöрйысьöм нуö-дöм кузя отсöг. Сэки öттшöтш и примитасны депутатö кандидатъяслысь документъяс. Но кодì кöсъяс, вермас волыны Кулöмдìнö миян дорö. Графиксö йöзöдам районса газетын, та йылысь юöртасны овмöдчöминъясын.

Бöрйысян законодательствоö пыртöма вежсьöмъяс. Муниципальнöй котыръяслöн Сöветö бöрйысьöмъяс нуöдìгöн, кöнì депутатлöн öти мандат вылö шöркодя воö 500 бöрйысьысь, кандидатöс петкöдöм кузя бöрйысьысьяслысь кырымпасъяс чукöртны оз ков. Кандидатöс регистрируйтöны шыöдчöм серти.

— Эмöсь-ö кутшöмкö вежсьöмъяс гöлöсуйтöмын, лоö-ö бöрйысьысьяслöн позянлун босьтны открепительнöй удостоверениеяс, кыдзи тайö вöлì кольöм федеральнöй бöрйысьöмъяс дырйи?

— Тайö бöрйысигъясöн открепительнöй удостоверениеяс оз лоны. Бöрйысьысьяслы колö гöлöсуйтны асланыс округын пыр кадся прописка серти олысь асланыс депутатö кандидатъяс вöсна. Но абу некутшöм гусятор, мый некымын сюрс морт пропишитчöмаöсь миян районса сиктъясын да посёлокъясын, но олöны районысь бокын. И уналöн абу позянлуныс волыны районö да гöлöсуйтны танì. Сìйö кö Россияса гражданин, то вермас гöлöсуйтны öнìя недыр кадся аслас оланìнын депутатö кандидат вöсна, но сылöн медым вöлì пыр кадся прописка республикаын.

— А кыдзи гöлöсуйтасны ылì оланìнъясын, кытчö воöдчыны вель сьöкыд?

— Гöлöсуйтасны сìдзи жö, кыдзи воддза бöрйысьöмъяс дырйи: федерациялöн законодатель-ство серти бöрйысян лунöдз 15 лунöн оз водзджык гöлöсуйтан лунысь.

— Водзтì кадысь водз гöлöсуйтлìсны сöмын Югыдтыдорын, Вöлльын да нöшта öткымын ылì деревняын. Но бöръя бöрйысьöмъяс дырйи кадысь водз гöлöсуйтìсны нин 11 посёлокын да деревняын. Найö юрсиктсянь абу ылынöсь, воöдчыны верман öдйö. А Ульянаöдз эм весиг чорыд веркöса туй. Водзтì бöрйысьöмъяс пöрлìсны ыджыд гажö, ыджыд праздникö. Но öнì артмö, мый налысь праздниксö мырддисны.

— Ог во öти кывйö, мый праздниксö мырддисны. Сìйöс котыртöм меставывса администрацияяс сайын. Тì казьтыштìнныд Ульяна. Сэнì 2011 воын вöлì 93 бöрйысьысь. Волìсны бöрйысьны 53-öн. Тìян ногöн кö, ковмис эськö котыртны 5 морта комиссия да вештыны налы бура уна сьöм. Закон серти найö, кодъяс кутшöмкö помка вöсна эз вермыны сетны гöлöсны-сö кадысь водз Ульяна-ын, позис гöлöсуйтны Кужйын. Джеджимсаяс бöръясьыс тадзи и вöчисны, унаöн гöлöсуйтìсны Шöръягын.

— Кутшöм комиссияяс нуöдасны тайö бöрйысьöмъяссö?

— Районлöн тшупöдын бöрйысьöмъяс котыртысьöн лоö территориальнöй комиссия, кодì, кыдзи ме висьталì нин, пöртö олöмö могъяссö овмöдчöминъясса муниципальнöй бöрйысян комиссияяслысь. Таысь öтдор, закон серти сиктса овмöдчöминъяслöн Сöветö депутатъяс бöрйöм кузя 22 округын колö котыртны окружнöй бöрйысян комиссияяс, кодъяс эськö примитìсны кандидатъяслысь документъяс, регистрируйтìсны найöс, вынсьöдìсны бюллетеньяслысь образецъяс да с.в. Но район пасьта öткодь да бурджык удж котыртöм могысь территориальнöй бöрйысян комиссия аслас постановлениеöн примитìс ас вылас 22 округса бöрйысян комиссияяслысь могъяс. Тадзи лэдзö федерациялöн закон. Тайöн ми видзтам уна сьöм. Но миянлы лоö котыртны нöшта бöрйысян комиссияяс, кодъяс котыртасны гöлöсуйтöм бöрйысян лунö.

— Кор да кыдзи кутасны котыртны участкöвöй комиссияяс?

— Овмöдчöминъясысь юралысьяс, территориальнöй бöрйысян комиссиякöд сёрнитчöмöн, асланыс постановлениеöн урчитìсны нин бöрйысян участоклысь границаяс. Та бöрын территориальнöй бöрйысян комиссия кутас котыртны политическöй партияяслöн, овмöдчöминъясса Сöветъяслöн, бöрйысьысьяс котыръяслöн вöзйöмъяс серти участкöвöй бöрйысян комиссияяс. Бала серти сэнì вермас лоны витсянь 14 мортöдз. Участкöвöй бöрйысян комиссияясö пырысьясöс колö вынсьöдны территориальнöй комиссиялöн постановлениеöн сентябр 13-öд лунöдз.

— Кыдзи «корсьöны» участкöвöй комиссияö йöзöс?

— Участкöвöй бöрйысян комиссиялöн уджыс зэв сьöкыд да кывкутана. Колö бура тöдны бöрйысьöмъяс йылысь балаяс, бöрйысьысьясöс да с.в. Та вöсна колö зэв кывкутöмöн «бöрйыны» комиссияясö йöзöс. И быд бöрйысьöм дырйи комиссиясö колö неуна выльмöдны, велöдны том йöзöс.

— Ме бöрйысьöмъяс дырйи пыр вола некымын участокö да казяла, мый комиссияясын сиктса администрацияясын уна уджалысь.

— Государственнöй да муниципальнöй служащöйяс вермасны лоны комиссияса членъясöн. Но медым налöн лыдыс вöлì комиссияö пырысь джын йöзысь эз унджык.

— Но векжö эмöсь-ö закон серти кутшöмкö кутöдъяс, мед эз позь уджавны участкöвöй бöрйысян комиссияын?

— Эмöсь. Оз позь уджавны участкöвöй комиссияын йöзлы, кодъяслöн абу Российскöй Федерацияса гражданство, представительнöй власьтлöн государственнöй, муниципальнöй органъясса депутатъяслы, бöрйöм должностнöй йöзлы, меставывса администрацияясöн веськöдлысьяслы, судьяяслы, прокуроръяслы, тайö бöрйысьöмъяс дырйи — кандидатлöн гöтырлы либö верöслы да матысса рöдвужлы, кандидат веськöдлöм улын уджалысьяслы, йöзлы, кодъяс вылысь абу босьтöма мыж.

— Артмö, мый школаса директор либö мöд веськöдлысь кö депутатö кандидат, то налöн уджалысьяс оз вермыны лоны участкöвöй бöрйысян комиссияса членъясöн.

— Да, тадзи тшöктö закон.

— Медбöръя юалöм. Тöдчас-ö бöрйысьöмъяс кузя кывкöртöд вöчöм вылö бöрйысьысьяслöн лыд?

— Та вылö бöрйысьысьяслöн лыд оз тöдчы. Законын абу урчитöма, уна-ö йöзлы колö волыны. Но ме шыöдча районса бöрйысьысьяс дорö корöмöн. Сиктса овмöдчöминъяслöн Сöветъясö депутатъясöс бöрйöм — зэв тöдчанатор сиктлöн, посёлоклöн, деревнялöн олöмын. Тайö власьтлöн сэтшöм тшупöд, кодì медся матыс йöз дорö. Öд миян пиысь быдöн аслас тöждъ-ясöн да могъясöн мунö медводз меставывса власьт дорö, шыöдчö аслас округса депутат дорö. И кыдзи тайö власьтыс кутас пöртны олöмö миянлысь кöсйöмъяс, медводз сы сайын, кутшöм власьт ми асланым гöлöсöн котыртам, кутшöм депутатъясöс бöръям сиктса овмöдчöминъяслöн представительнöй органъясö, кодъяс ас пытшсьыныс бöрынджык бöръясны сиктса юралысьöс. Та вöсна ставыс тìян сайын. Зэв кивыв и бöрйысян кад — сиктса кызвын уджсö лоö сигöртöма.

Николай ЛЮТОЕВ.

Комментарии:

Комментарии запрещены.

Свежий выпуск: 16 марта

Осторожно — мошенники!