Жургöм кылöмöн кыптö лов

[ A+ ] /[ A- ]

Антон Витальевич Третьяков 36 во нин олö Донын, сьöлöмыслы дона чужанiнын, батьмам керкаын. Челядьдырыс колис зэв гажаа, орччöн пыр вöлi уна ёрт. Школа бöрын донса зон мунiс велöдчыны карö, босьтiс вöр овмöс мастерлысь диплом. Позьö шуны лоис егерöн. 20062008öд воясын Антон уджалiс Сыктывкарса лесхозын вöр дöзьöритысьöн. Водзвыв он и тöд, кытчö нуас олöмыдлöн визулыс. Мамыслöн кувсьöм бöрын шуис аслыс бöр бергöдчыны гортлань. Вуджис уджавны Кулöмдiнса лесничествоö лесникöн. 
2010öд воын Комиын вöлi ёна жар да кос гожöм, сотчисны вöръяс. Эз тырмыны кусöдчысьяс. Антонöс ыстiсны водзсасьны вöрса öзйылöмъяскöд. Сэки том морт медводдзаысь сöлiс вертолётö. Лэбалан машинакöд öтшöтш Антонлöн кыпавлiс лов. Тöвзьывлiсны 200 гектар гöгöр вöр сотчанiнö, Нюмыдлань. Сэки жö тöдмасис сынöдсянь вöр видзысь парашютистдесантникъяскöд. Найö висьтавлiсны асланыс олöм да удж йылысь мый вöчöны, кыдзи кусöдчöны, кутшöм пöжаръяс овлöны. Найö весиг ветлöны кусöдчыны Комиысь бокиö – Тываö, Москваö да мукöдлаö. Ыззьöдiс налöн уджаланногыс, тыртiс сылысь став мöвпъяссö – кусöдчыны, ветлыны кытчöкö выльлаö да видзны вöрва. Антон вежсис парашютöн чеччалысьяскöд телепон номеръясöн. Вобыд кутiс накöд йитöд. 
2011öд воын Комиын бара на ёна сотчисны вöръяс. Антон веськалic уджавны парашютистдесантикъяскöд да висьталiс налы, мый ковмасны кö уджалысьяс, сiйö дась. Эз ков ёна дыр виччысьны. 2013öд воын Антонлы звöнитлiс öти зон да юöртiс, мый Кулöмдiнын регыд кутасны чукöртны выль йöзöс. Сынöдсянь вöр видзан юкöнын эз тырмы кык морт. Антон тэрмасис сетны колана документ. Донъялiсны вынэбöс да вöлисти босьтiсны удж вылö. 2013öд вося июньын Антонöс мöдöдiсны карö, велöдiсны вöдитчыны парашютöн, кусöдны вöр да видзны асьсö доймалöмысь. Велöдчигас жö колiс 12ысь чеччыштны парашютöн. Антонлы чайтсис, мый лоас кокни. Найö сдайтiсны экзаменъяс. И танi донъялiсны вынэбöс. «АН2» самолёт аддзöмöн да сылысь жургöм кылöмöн кыптiс лов. Шыыс самолётлöн вöлi сэтшöм ён, мый весиг кутшöмкö кад кежлö другысь öтдортiс сöвны сэтчö. Антон öнiöдз эз на вунöд, кыдз самолётö пуксьöдiсны кöкъямыс мортöс да öтикан шыблалicны сынöдö. Артмис сiдз, мый öчередас Антон колис бöръяöн. Километра вылнасянь самолёт öдзöсысь кылö ёнсьысён шы. Антон вöчис воськов да суныштiс увлань. Быд чеччыштöм бöрын ёна кыпалö лов да окота чеччыштны унджыкысь. 
Велöдчöмсö казьтылiгöн Антон пасйис, мый сэки вöлi 30 морт. Ставныс Архангельск обласьтысь, да кык морт Кулöмдiнысь. Инструкторъяс ошкисны, мый ставныс помалiсны велöдчöмсö. Июнь чöж тöдöмлун да сям босьтöм бöрын миян зонъяс бöр воисны районö. Мöдöд лунас нин ыстiсны пöдтыны би Озъяг дорö. Вöрыс сэки сотчис зэв ёна, би ыпъялic лёк шыöн. Медводдзаысь, дерт, эз вöв кокньыд, но би кусöдiсны. 
Том морт вöлi уналаын – Мылдiн, Чилимдiн, Изьва, Кöрткерöс районъясын, Печораын, Ухтаын, но и, дерт жö, Кулöмдiнын. Ёна и новлöдлöны, сотчö кö вöр. Нёль во Антон вöлi рядöвöй кусöдчысь парашютистöн, сэсся сiйöс индiсны инструкторпарашютистöн. Антонлöн веськöдлöм улын нёль морт. Сылöн эм 100 да 200 гектар вылын ыджыд öзйöм кусöдöм вылö кабала. Ставсö урчитöны карса веськöдлысьяс. Антон ассьыс котырсö велöдö вöдитчыны парашютöн, сёрнитны рация пыр да с.в. Позьö шуны, сiйö лоис мукöд вöсна кывкутысь веськöдлысьöн. Медводдза воясö Антон лыддьылiс ассьыс чеччалöмъяссö. Вöлi 100 кымын, а сэсся дугдiс. Бöръя воясö, дерт, зэра гожöм вöсна эз ыджыдавны öзйылöмъяс, но удж вöлi век, быть новлöдлiсны дöзьöритны. 
Öнi вöртö ёна пöрöдöны, эмöсь туйяс, да позьö воöдчыны кусöдчанiнöдз машинаöн. Парашютистъясöс ыстöны техникаöн сибавтöминö. Вöръяс öзйöны йöзлöн кывкуттöм вöсна, ёнджыкасö куритчан пом шыблалöм да бипурöн лёка вöдитчöмысь. Сiдзжö пуяс ыпнитöны гымалiгöнчардалiгöн. «Ми кусöдам ичöт юкöнъяс, кöнi биыс эз на удит паськавны. Паськалас кö – мунас унджык сьöм да вын,» юксьö Антон. 
Арсяньыс, кöдздöдöм бöрын, заводитчöны вöр овмöс кузя уджъяс пуктöны выль вöр, лыддьöны пуяслысь лыд, уджалöны делянкаясын. Удж пыр эм. И вöрса озырлун, дерт, колö видзны бура дöзьöритöмöн. 
Антонлы сьöкыд вылö видзöдтöг уджыс ёна воö сьöлöм вылас. Быд минута вермас ставыс вежсьыны, тшöкыда овлö и гортö мунiгöн нин бöр бергöдлöны кусöдны öзйöм. Уджавны парашютöн чеччалысь вöр кусöдысьöн вермö оз быдöн. 
Июль тöлысьын Антон уджалic Емваын, сэнi эм «Ан2» самолёт. Июльнас чеччыштлiс некымынысь нин, öтчыд Удора районö, кыкысь Кулöмдiн районса Канава бокö. 
Артур Гарнов 
Снимок гижысьлöн.

Комментарии:

Добавить комментарий

Свежий выпуск: за 4 марта